×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính bitwise

Data type:
Number:
số lượng bit để thay đổi:
Di chuyển sang trái hay phải?  

Giới thiệu về máy tính bitwise

Máy tính theo chiều bit được sử dụng để thực hiện các phép toán theo chiều bit AND, theo chiều bit OR, theo chiều bit XOR (bitwise XOR) trên hai số nguyên. Các thao tác thay đổi cũng có thể được thực hiện trên các kiểu số nguyên.

Các công cụ liên quan khác: