Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính tổng bình phương

Tính tổng các ô vuông liên tiếp.

máy tính tổng bình phương
n1:
n2:

Embed máy tính tổng bình phương Widget

Giới thiệu về máy tính tổng bình phương

Máy tính tổng bình phương được sử dụng để tính tổng của n bình phương đầu tiên hoặc từ n1 2đến n2 2Tổng các bình phương liên tiếp.

công thức tổng bình phương

Tổng của n số bình phương đầu tiên bằng:

n(n + 1)(2n + 1)/ 6

từ n1 2đến n2 2Tổng các bình phương liên tiếp của bằng:

n 1 2 +(n 1 + 1) 2 + ... + n 2 2 = n 2 (n 2 + 1)(2n 2 + 1)/ 6 - n 1 (n 1 - 1)(2n 1 - 1) )/ 6

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính tổng bình phương" at https://miniwebtool.com/vi/sum-of-squares-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.