×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính độ lệch chuẩn tương đối (Độ chính xác cao)

Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính độ lệch chuẩn tương đối (Độ chính xác cao)

Máy tính Độ lệch chuẩn tương đối được sử dụng để tính độ lệch chuẩn tương đối (RSD) của một tập hợp số (Từng bước một).

Độ lệch chuẩn tương đối

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, độ lệch chuẩn tương đối (RSD hoặc% RSD) là giá trị tuyệt đối của hệ số biến thiên. Nó thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Nó có thể được sử dụng để so sánh độ không đảm bảo đo giữa các phép đo khác nhau có độ lớn tuyệt đối khác nhau.

công thức

Sau đây là công thức tính độ lệch chuẩn tương đối:

Công thức độ lệch chuẩn mẫu

Công thức độ lệch chuẩn tương đối

Trong:
s = độ lệch chuẩn mẫu
RSD = độ lệch chuẩn tương đối
x 1 ,...,x N= tập dữ liệu mẫu
x̄ = giá trị trung bình của tập dữ liệu mẫu
N = kích thước của tập dữ liệu mẫu