Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Trình định dạng văn bản

Định dạng văn bản với các ngắt dòng và khoảng cách phù hợp.

Trình định dạng văn bản
Dán văn bản bạn muốn định dạng:

Embed Trình định dạng văn bản Widget

Giới thiệu về Trình định dạng văn bản

Công cụ này định dạng văn bản bằng cách thực hiện các bước sau:

  • Thay thế tất cả các ký tự xuống dòng bằng khoảng trắng.
  • Nén nhiều khoảng trắng liên tiếp thành một khoảng trắng.
  • Xác định các câu dựa trên dấu chấm câu, theo sau là khoảng trắng và chữ viết hoa, sau đó định dạng các câu này để bắt đầu trên một dòng mới.

Reference this content, page, or tool as:

"Trình định dạng văn bản" at https://miniwebtool.com/vi/text-formatter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/