Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Bộ chuyển đổi nhị phân sang BCD

Chuyển đổi một số nhị phân sang BCD.

Bộ chuyển đổi nhị phân sang BCD
Số nhị phân:

Embed Bộ chuyển đổi nhị phân sang BCD Widget

Giới thiệu về Bộ chuyển đổi nhị phân sang BCD

Bộ chuyển đổi nhị phân sang BCD được sử dụng để chuyển đổi các số nhị phân (Cơ số 2) thành BCD (Số thập phân được mã hóa nhị phân) (Từng bước một).

Số thập phân được mã nhị phân

Trong các hệ thống máy tính và điện tử, Số thập phân được mã hóa nhị phân (BCD) là một phương pháp mã hóa số cho các chữ số thập phân, trong đó mỗi chữ số được biểu thị bằng chuỗi nhị phân của chính nó.

Reference this content, page, or tool as:

"Bộ chuyển đổi nhị phân sang BCD" at https://miniwebtool.com/vi/binary-to-bcd-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/