Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính phần trăm tăng trưởng

Tính tốc độ tăng trưởng phần trăm hàng năm.

Máy tính phần trăm tăng trưởng
giá trị quá khứ hoặc hiện tại:
giá trị hiện tại hoặc tương lai:
năm:

Embed Máy tính phần trăm tăng trưởng Widget

Giới thiệu về Máy tính phần trăm tăng trưởng

Máy tính tốc độ tăng trưởng phần trăm được sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng phần trăm (đường thẳng) hàng năm.

công thức

Bước 1: Tính phần trăm thay đổi từ thời kỳ này sang thời kỳ khác bằng công thức sau:

Phần trăm thay đổi = 100 x (giá trị hiện tại hoặc giá trị tương lai - giá trị quá khứ hoặc hiện tại) / giá trị quá khứ hoặc hiện tại

Bước 2: Tính tốc độ tăng trưởng phần trăm theo công thức sau:

Tỷ lệ tăng trưởng phần trăm = Phần trăm thay đổi / Số năm

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính phần trăm tăng trưởng" at https://miniwebtool.com/vi/percent-growth-rate-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.