×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

chọn tên ngẫu nhiên

Nhập tất cả các tên vào các trường bên dưới, mỗi tên trên một dòng riêng biệt:

Giới thiệu về chọn tên ngẫu nhiên

Công cụ này cho phép bạn nhanh chóng chọn một tên ngẫu nhiên (người chiến thắng) từ danh sách các tên.