Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính chống log

Tính toán antilog.

máy tính chống log
Tính toán antilogb(y) (antilog trong cơ sở b của y):
nhật ký(y):
cơ sở (b): 2, e, 10, v.v.

Embed máy tính chống log Widget

Giới thiệu về máy tính chống log

Máy tính Antilog được sử dụng để tính toán antilog antilog của cơ số b và log yb (y)。

antilog

Antilog hoặc antilogarithm là hàm nghịch đảo của logarit. Antilog của một số y bằng cơ số b nâng lên lũy thừa (số mũ) của y. Nghĩa là, x là phản log trong cơ số b của y, hay ký hiệu là x = phản logb(y), bằng x = by

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính chống log" at https://miniwebtool.com/vi/antilog-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.