Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Máy tính chức năng beta

Tính toán hàm beta.

Máy tính chức năng beta
Nhập x và y để tính B(x,y):
x:
y:

Embed Máy tính chức năng beta Widget

Giới thiệu về Máy tính chức năng beta

Máy tính hàm beta được sử dụng để tính hàm beta B (x, y) cho hai số dương x và y cho trước.

Chức năng beta

Trong toán học, hàm Beta (còn được gọi là tích phân Euler loại một) là một hàm đặc biệt được xác định bởi:

Định nghĩa hàm beta

Hàm Beta là hàm đối xứng, nghĩa là B(x,y) = B(y,x). Hàm Beta được so sánh vớihàm gammaCó liên quan:

Hàm Beta và mối quan hệ hàm Gamma

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính chức năng beta" at https://miniwebtool.com/vi/beta-function-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

máy tính hàm gamma