Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm

Tỷ lệ chuyển đổi là tỷ lệ phần trăm.

Máy tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm
So sánh:

Embed Máy tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm Widget

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm

Máy tính tỷ lệ phần trăm được sử dụng để chuyển đổi tỷ lệ thành tỷ lệ phần trăm. Lưu ý rằng trong máy tính này, tỷ lệ a:b có nghĩa là một trong b.

thí dụ

Ví dụ: Chuyển đổi tỷ lệ 2: 4 thành tỷ lệ phần trăm:

  1. 2: 4 có thể viết thành 2/4 = 0,5;
  2. Nhân 0,5 với 100, 0,5×100 = 50, do đó tỷ lệ phần trăm cho tỷ lệ 2:4 là 50%.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm" at https://miniwebtool.com/vi/ratio-to-percentage-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Bộ chuyển đổi hệ số: