×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm

So sánh:

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm

Máy tính tỷ lệ phần trăm được sử dụng để chuyển đổi tỷ lệ thành tỷ lệ phần trăm. Lưu ý rằng trong máy tính này, tỷ lệ a:b có nghĩa là một trong b.

thí dụ

Ví dụ: Chuyển đổi tỷ lệ 2: 4 thành tỷ lệ phần trăm:

  1. 2: 4 có thể viết thành 2/4 = 0,5;
  2. Nhân 0,5 với 100, 0,5×100 = 50, do đó tỷ lệ phần trăm cho tỷ lệ 2:4 là 50%.