×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Danh sách dãy số Fibonacci

số Fibonacci trước đó

Giới thiệu về Danh sách dãy số Fibonacci

Công cụ Danh sách Số Fibonacci này được sử dụng để tạo n số Fibonacci đầu tiên (tối đa 201).

số Fibonacci

Số Fibonacci là một dãy số F được xác định bằng quan hệ đệ quy saun

F n = F n-1 + F n-2

giá trị hạt giống F0= 0 và F1 = 1。