Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính HEX

Cộng, trừ, nhân và chia các số thập lục phân.

Máy tính HEX
Nhập hai số thập lục phân để thực hiện phép tính:

Embed Máy tính HEX Widget

Giới thiệu về Máy tính HEX

Máy tính thập lục phân được sử dụng để thực hiện cộng, trừ, nhân và chia hai số thập lục phân (Từng bước một).

thập lục phân

Trong toán học và khoa học máy tính, hệ thập lục phân là một hệ thống số cơ bản gồm 16 vị trí. Nó sử dụng mười sáu ký hiệu khác nhau, phổ biến nhất là ký hiệu 0-9 cho các giá trị từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F (hoặc cách khác là af) cho các giá trị từ 10 đến 15. Hệ thập lục phân được sử dụng rộng rãi trong khoa học máy tính vì nó tương đối dễ chuyển đổi giữa các biểu diễn số thập lục phân và nhị phân, và hệ thập lục phân dễ nhớ hơn hệ nhị phân.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính HEX" at https://miniwebtool.com/vi/hex-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Bộ chuyển đổi hệ số: