Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính logarit

Tính logarit cơ số b của một số x.

máy tính logarit
Nhập x và b để tính logb x:
số (x):
cơ sở (b): 2, e, 10, v.v.

Embed máy tính logarit Widget

Giới thiệu về máy tính logarit

Máy tính logarit được sử dụng để tính log logarit của cơ số b và số xb x。

lôgarit

Lôgarit của một số x đối với cơ số b là số mũ mà b phải được nâng lên để tạo ra x. Nói cách khác, logarit của y với cơ số b là nghiệm y của phương trình sau:

b y = x

Với x và b bất kỳ, có:

x = log b b x

cơ số b = 10lôgaritgọi làlogarit chung, có nhiều ứng dụng trong khoa học và kỹ thuật.logarit tự nhiêncó một hằng sốe(xấp xỉ bằng 2,718281828) làm cơ số.lôgarit nhị phânSử dụng cơ số b = 2 và rất nổi bật trong khoa học máy tính.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính logarit" at https://miniwebtool.com/vi/log-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.