Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính nhật ký cơ sở 2

Tính logarit cơ số 2 của một số.

Máy tính nhật ký cơ sở 2
log2
kết quả:

Embed Máy tính nhật ký cơ sở 2 Widget

Giới thiệu về Máy tính nhật ký cơ sở 2

Máy tính Log Base 2 được sử dụng để tính Log Base 2 của một số x, thường được viết là lb(x) hoặc log2 (x)。

Log Base 2

Log Cơ số 2, còn được gọi là logarit nhị phân, là logarit của cơ số 2. Logarit nhị phân của x là lũy thừa mà số 2 phải tăng lên để có được giá trị x. Ví dụ: nhật ký nhị phân của 1 là 0, nhật ký nhị phân của 2 là 1 và nhật ký nhị phân của 4 là 2. Nó thường được sử dụng trong khoa học máy tính và lý thuyết thông tin.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính nhật ký cơ sở 2" at https://miniwebtool.com/vi/log-base-2-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.