Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính tổng khối

Tính tổng các lập phương liên tiếp.

Máy tính tổng khối
n1:
n2:

Embed Máy tính tổng khối Widget

Giới thiệu về Máy tính tổng khối

Máy tính lập phương được sử dụng để tính tổng của n khối lập phương đầu tiên hoặc từ n1 3đến n2 3Tổng các lập phương liên tiếp của .

công thức tính tổng lập phương

Tổng của n hình khối đầu tiên bằng:

N 2(N + 1)2/4

từ n1 3đến n2 3Tổng các lập phương liên tiếp của bằng:

N + 1 3 +(N 1 + 1)3 + ... + N 2 3 = N 2 2(N 2 + 1)2/4 - N + 1 2(N 1 - 1)2/4

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính tổng khối" at https://miniwebtool.com/vi/sum-of-cubes-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.