×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính hoán vị

Tổng số mục (n):
Số mục đã chọn (k):

Giới thiệu về Máy tính hoán vị

Máy tính hoán vị được sử dụng để tính toán các hoán vị, là số cách chọn k từ n mục, trong đó thứ tự (không giống như kết hợp) quan trọng (Từng bước một).