×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tỷ lệ BUN và Creatinine

Nitơ urê máu (BUN): mg/dL
Creatinine huyết thanh (Cr): mg/dL

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ BUN và Creatinine

Máy tính tỷ lệ BUN trên creatinine được sử dụng để tính tỷ lệ BUN trên creatinine (BUN: Cr).

Định nghĩa tỷ lệ BUN với Creatinine

Trong y học, tỷ lệ BUN trên creatinine là tỷ lệ của hai giá trị xét nghiệm huyết thanh, nitơ urê máu (BUN) (mg/dL) và creatinine huyết thanh (Cr) (mg/dL). Tỷ lệ này có thể được sử dụng để xác định nguyên nhân gây tổn thương thận cấp tính.

công thức

Công thức tính tỷ lệ BUN trên creatinine như sau:

Tỷ lệ BUN trên creatinine = nitơ urê máu/creatinine huyết thanh