Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính EMI

Tính trả góp hàng tháng (EMI).

Máy tính EMI
Số tiền cho vay ($):
lãi suất hàng năm: %
thời hạn cho vay: tháng

Embed Máy tính EMI Widget

Giới thiệu về Máy tính EMI

Máy tính EMI được sử dụng để tính toán EMI (Trả góp hàng tháng) và tìm hiểu số tiền bạn cần hoàn trả khoản vay mỗi tháng.

EMI là gì

EMI là viết tắt của Equal Monthly Installments, là các khoản thanh toán cố định hàng tháng cho một khoản thế chấp tài sản hoặc khoản vay khác.

Công thức tính EMI

Công thức tính EMI như sau:

công thức EMI

Trong:
P = số tiền cho vay chính
r = lãi suất hàng năm / 12
n = số lần trả góp hàng tháng

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính EMI" at https://miniwebtool.com/vi/emi-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/