×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính số phức

Số phức đầu tiên:+i
Số phức thứ hai:+i

Giới thiệu về Máy tính số phức

Máy tính số phức được sử dụng để cộng, trừ, nhân và chia hai số phức (Từng bước một).

Số phức

Số phức là số gồm phần thực và phần ảo,a + b ibiểu hiện của hình thức.