Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Máy tính thể tích Ellipsoid (Độ chính xác cao)

Tính thể tích của ellipsoid.

Máy tính thể tích Ellipsoid (Độ chính xác cao)
Nhập các bán trục a, b và c:
a:
b:
C:
Độ chính xác:

Embed Máy tính thể tích Ellipsoid (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về Máy tính thể tích Ellipsoid (Độ chính xác cao)

Máy tính thể tích ellipsoid được sử dụng để giúp bạn tìm thể tích ellipsoid (Từng bước một).

Công thức thể tích ellipsoid

Sau đây là công thức tính thể tích của một ellipsoid:

V =4πabc/ 3

Trong:
V = thể tích elip
π= 3.141592654
a, b, c = độ dài của ba bán trục của hình elip

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính thể tích Ellipsoid (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/volume-of-ellipsoid-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.