×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

công cụ chuyển đổi cm sang feet và inch

Chiều dài (cm): centimet

Giới thiệu về công cụ chuyển đổi cm sang feet và inch

Máy tính chuyển đổi từ Centimet sang Feet và Inch được sử dụng để chuyển đổi Centimet sang Feet và Inch.

công thức chuyển đổi

Để chuyển đổi từ cm sang feet và inch, hãy sử dụng hai công thức chuyển đổi sau:

1 inch = 2,54 cm

1 foot = 12 inch

bảng chuyển đổi

Dưới đây là bảng chuyển đổi cm sang feet và inch từ 1 cm đến 200 cm.

cmfeet và inch
1 centimet 0 feet và 0,3937 inch
2 cm 0 feet và 0,7874 inch
3 cm 0 feet và 1,1811 inch
4 cm 0 feet và 1,5748 inch
5 cm 0 feet và 1,9685 inch
6 cm 0 feet và 2,3622 inch
7 cm 0 feet và 2,7559 inch
8 cm 0 feet và 3,1496 inch
9 cm 0 feet và 3,5433 inch
10 cm 0 feet và 3,937 inch
11 cm 0 feet và 4,3307 inch
12 cm 0 feet và 4,7244 inch
13 cm 0 feet và 5,1181 inch
14 cm 0 feet và 5,5118 inch
15 cm 0 feet và 5,9055 inch
16 cm 0 feet và 6.2992 inch
17 cm 0 feet và 6,6929 inch
18 cm 0 feet và 7,0866 inch
19 cm 0 feet và 7,4803 inch
20 cm 0 feet và 7,874 inch
21 cm 0 feet và 8,2677 inch
22 cm 0 feet và 8,6614 inch
23 cm 0 feet và 9,0551 inch
24 cm 0 feet và 9,4488 inch
25 centimet 0 feet và 9,8425 inch
26 cm 0 feet và 10,2362 inch
27 cm 0 feet và 10,6299 inch
28 cm 0 feet và 11,0236 inch
29 cm 0 feet và 11,4173 inch
30 cm 0 feet và 11,811 inch
31 cm 1 foot và 0,2047 inch
32 cm 1 foot và 0,5984 inch
33 cm 1 foot và 0,9921 inch
34 cm 1 foot và 1,3858 inch
35 cm 1 foot và 1,7795 inch
36 cm 1 foot và 2,1732 inch
37 cm 1 foot và 2,5669 inch
38 cm 1 foot và 2,9606 inch
39 cm 1 foot và 3,3543 inch
40 cm 1 foot và 3,748 inch
41 cm 1 foot và 4,1417 inch
42 cm 1 foot và 4,5354 inch
43 cm 1 foot và 4,9291 inch
44 cm 1 foot và 5,3228 inch
45 cm 1 foot và 5,7165 inch
46 cm 1 foot và 6,1102 inch
47 cm 1 foot và 6,5039 inch
48 cm 1 foot và 6,8976 inch
49 cm 1 foot và 7,2913 inch
50 cm 1 foot và 7,685 inch
51 cm 1 foot và 8,0787 inch
52 cm 1 foot và 8,4724 inch
53 cm 1 foot và 8,8661 inch
54 cm 1 foot và 9,2598 inch
55 cm 1 foot và 9,6535 inch
56 cm 1 foot và 10,0472 inch
57 cm 1 foot và 10,4409 inch
58 cm 1 foot và 10,8346 inch
59 cm 1 foot và 11.2283 inch
60 cm 1 foot và 11,622 inch
61 cm 2 feet và 0,0157 inch
62 cm 2 feet và 0,4094 inch
63 cm 2 feet và 0,8031 inch
64 cm 2 feet và 1,1969 inch
65 cm 2 feet và 1,5906 inch
66 cm 2 feet và 1.9843 inch
67 cm 2 feet và 2,378 inch
68 cm 2 feet và 2,7717 inch
69 cm 2 feet và 3,1654 inch
70 cm 2 feet và 3,5591 inch
71 cm 2 feet và 3,9528 inch
72 cm 2 feet và 4,3465 inch
73 cm 2 feet và 4,7402 inch
74 cm 2 feet và 5,1339 inch
75 cm 2 feet và 5,5276 inch
76 cm 2 feet và 5,9213 inch
77 cm 2 feet và 6,315 inch
78 cm 2 feet và 6,7087 inch
79 cm 2 feet và 7.1024 inch
80 cm 2 feet và 7,4961 inch
81 cm 2 feet và 7,8898 inch
82 cm 2 feet và 8,2835 inch
83 cm 2 feet và 8,672 inch
84 cm 2 feet và 9,0709 inch
85 cm 2 feet và 9,4646 inch
86 cm 2 feet và 9,8583 inch
87 cm 2 feet và 10,252 inch
88 cm 2 feet và 10,6457 inch
89 cm 2 feet và 11,0394 inch
90 cm 2 feet và 11,4331 inch
91 cm 2 feet và 11,8268 inch
92 cm 3 feet và 0,2205 inch
93 cm 3 feet và 0,6142 inch
94 cm 3 feet và 1,0079 inch
95 cm 3 feet và 1,4016 inch
96 cm 3 feet và 1,7953 inch
97 cm 3 feet và 2,189 inch
98 cm 3 feet và 2,5827 inch
99 cm 3 feet và 2,9764 inch
100 cm 3 feet và 3,3701 inch
101 cm 3 feet và 3,7638 inch
102 cm 3 feet và 4,1575 inch
103 cm 3 feet và 4,5512 inch
104 cm 3 feet và 4,9449 inch
105 cm 3 feet và 5,3386 inch
106 cm 3 feet và 5,7323 inch
107 cm 3 feet và 6.126 inch
108 cm 3 feet và 6,5197 inch
109 cm 3 feet và 6,9134 inch
110 cm 3 feet và 7,3071 inch
111 cm 3 feet và 7.7008 inch
112 cm 3 feet và 8,0945 inch
113 cm 3 feet và 8,4882 inch
114 cm 3 feet và 8,8819 inch
115 cm 3 feet và 9,2756 inch
116 cm 3 feet và 9,6693 inch
117 cm 3 feet và 10,063 inch
118 cm 3 feet và 10,4567 inch
119 cm 3 feet và 10,8504 inch
120 cm 3 feet và 11,2441 inch
121 cm 3 feet và 11,6378 inch
122 cm 4 feet và 0,0315 inch
123 cm 4 feet và 0,4252 inch
124 cm 4 feet và 0,8189 inch
125 cm 4 feet và 1,2126 inch
126 cm 4 feet và 1,6063 inch
127 cm 4 feet và 2,0 inch
128 cm 4 feet và 2,3937 inch
129 cm 4 feet và 2,7874 inch
130 cm 4 feet và 3,1811 inch
131 cm 4 feet và 3,5748 inch
132 cm 4 feet và 3,9685 inch
133 cm 4 feet và 4,3622 inch
134 cm 4 feet và 4,7559 inch
135 cm 4 feet và 5,1496 inch
136 cm 4 feet và 5,5433 inch
137 cm 4 feet và 5,937 inch
138 cm 4 feet và 6,3307 inch
139 cm 4 feet và 6,7244 inch
140 cm 4 feet và 7.1181 inch
141 cm 4 feet và 7,5118 inch
142 cm 4 feet và 7,9055 inch
143 cm 4 feet và 8,2992 inch
144 cm 4 feet và 8,6929 inch
145 cm 4 feet và 9,0866 inch
146 cm 4 feet và 9,4803 inch
147 cm 4 feet và 9,874 inch
148 cm 4 feet và 10,2677 inch
149 cm 4 feet và 10,6614 inch
150 cm 4 feet và 11,0551 inch
151 cm 4 feet và 11,4488 inch
152 cm 4 feet và 11,8425 inch
153 cm 5 feet và 0,2362 inch
154 cm 5 feet và 0,6299 inch
155 cm 5 feet và 1,0236 inch
156 cm 5 feet và 1,4173 inch
157 cm 5 feet và 1,811 inch
158 cm 5 feet và 2,2047 inch
159 cm 5 feet và 2,5984 inch
160 cm 5 feet và 2,9921 inch
161 cm 5 feet và 3,3858 inch
162 cm 5 feet và 3,7795 inch
163 cm 5 feet và 4,1732 inch
164 cm 5 feet và 4,5669 inch
165 cm 5 feet và 4,9606 inch
166 cm 5 feet và 5,3543 inch
167 cm 5 feet và 5,748 inch
168 cm 5 feet và 6.1417 inch
169 cm 5 feet và 6,5354 inch
170 cm 5 feet và 6,9291 inch
171 cm 5 feet và 7,3228 inch
172 cm 5 feet và 7,7165 inch
173 cm 5 feet và 8.1102 inch
174 cm 5 feet và 8,5039 inch
175 cm 5 feet và 8,8976 inch
176 cm 5 feet và 9,2913 inch
177 cm 5 feet và 9,685 inch
178 cm 5 feet và 10,0787 inch
179 cm 5 feet và 10,4724 inch
180 cm 5 feet và 10,8661 inch
181 cm 5 feet và 11,2598 inch
182 cm 5 feet và 11,6535 inch
183 cm 6 feet và 0,0472 inch
184 cm 6 feet và 0,4409 inch
185 cm 6 feet và 0,8346 inch
186 cm 6 feet và 1,2283 inch
187 cm 6 feet và 1,622 inch
188 cm 6 feet và 2,0157 inch
189 cm 6 feet và 2,4094 inch
190 cm 6 feet và 2,8031 inch
191 cm 6 feet và 3,1969 inch
192 cm 6 feet và 3,5906 inch
193 cm 6 feet và 3,9843 inch
194 cm 6 feet và 4,378 inch
195 cm 6 feet và 4,7717 inch
196 cm 6 feet và 5,1654 inch
197 cm 6 feet và 5,5591 inch
198 cm 6 feet và 5,9528 inch
199 cm 6 feet và 6,3465 inch
200 cm 6 feet và 6,7402 inch