×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

bộ đếm ký tự

Nhập văn bản:
không tính khoảng trắng đầu và cuối
không tính các dòng mới
không tính tất cả khoảng trắng

Giới thiệu về bộ đếm ký tự

Bộ đếm ký tự được sử dụng để đếm số ký tự trong một câu, chữ cái hoặc khối chữ viết.

Các công cụ liên quan khác: