Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

bộ đếm ký tự

Đếm số ký tự.

bộ đếm ký tự
Nhập văn bản:
không tính khoảng trắng đầu và cuối
không tính các dòng mới
không tính tất cả khoảng trắng

Embed bộ đếm ký tự Widget

Giới thiệu về bộ đếm ký tự

Bộ đếm ký tự được sử dụng để đếm số ký tự trong một câu, chữ cái hoặc khối chữ viết.

Reference this content, page, or tool as:

"bộ đếm ký tự" at https://miniwebtool.com/vi/character-counter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

công cụ đếm từ công cụ đếm hàng