Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính thập phân sang phân số

Chuyển từ số thập phân sang phân số.

máy tính thập phân sang phân số

Embed máy tính thập phân sang phân số Widget

Giới thiệu về máy tính thập phân sang phân số

Máy tính thập phân thành phân số được sử dụng để thay đổi hoặc chuyển đổi từ số thập phân sang phân số.

Mọi số thập phân có thể được viết dưới dạng phân số. Để chuyển đổi số thập phân thành phân số, hãy làm theo các bước sau:

  1. Xác định mẫu số bằng cách đếm số chữ số ở bên phải dấu thập phân.
  2. Tử số là số ở bên phải dấu thập phân.
  3. Giảm điểm số.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính thập phân sang phân số" at https://miniwebtool.com/vi/decimal-to-fraction-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.