Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Trình hợp nhất SRT

Hợp nhất phụ đề SRT để đọc mạch lạc hơn

Trình hợp nhất SRT

Điền vào các trường bên dưới để điều chỉnh văn bản để dễ đọc hơn và ngắt quãng tự nhiên hơn. Bạn có thể dán nội dung SRT của mình trực tiếp vào khu vực văn bản hoặc tải lên tệp SRT và nội dung sẽ được điền vào khu vực văn bản cho bạn.

Dán nội dung SRT của bạn vào đây hoặc tải tệp lên bên dưới.
Tải lên tệp SRT để điền vào khu vực văn bản bên trên.
Chọn loại quy tắc chấm câu để hợp nhất các dòng.

Embed Trình hợp nhất SRT Widget

Giới thiệu về Trình hợp nhất SRT

Công cụ này có thể hợp nhất các dòng trong tệp phụ đề dựa trên các quy tắc chấm câu để cải thiện khả năng đọc và mạch lạc trong phụ đề.

Reference this content, page, or tool as:

"Trình hợp nhất SRT" at https://miniwebtool.com/vi/srt-merger/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/