×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tăng trưởng theo cấp số nhân (Độ chính xác cao)

Điền vào ba bất kỳ để tính giá trị thứ tư:
Giá trị ban đầu (P0 ):
Tốc độ tăng trưởng (r):
thời gian (t):
giá trị cuối cùng (P (t)):
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính tăng trưởng theo cấp số nhân (Độ chính xác cao)

Máy tính tăng trưởng theo cấp số nhân được sử dụng để giải các bài toán tăng trưởng theo cấp số nhân. Nó sẽ tính toán bất kỳ một giá trị nào từ ba giá trị còn lại trong phương trình chế độ tăng trưởng theo cấp số nhân.

Công thức tăng trưởng theo cấp số nhân

Đây là công thức tăng trưởng theo cấp số nhân:

P(t)= P 0 e rt

Trong:
P(t) = một số lượng tại thời điểm t
P 0= số tiền ban đầu tại thời điểm t = 0
r = tốc độ tăng trưởng
t = thời gian (số tiết)