×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

Dán văn bản được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:
Kiểm tra điều này nếu bạn muốn sắp xếp không phân biệt chữ hoa chữ thường

Giới thiệu về sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

Công cụ này được sử dụng để sắp xếp các dòng văn bản theo thứ tự bảng chữ cái. Nếu bạn cần sắp xếp tên, công cụ này là dành cho bạn.