Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính tỷ lệ vàng

Tính các số tương ứng theo tỉ lệ vàng.

máy tính tỷ lệ vàng
con số:

Embed máy tính tỷ lệ vàng Widget

Giới thiệu về máy tính tỷ lệ vàng

Máy tính Tỷ lệ vàng được sử dụng để tính toán một chuỗi số, cho trước một số dương, dựa trên Tỷ lệ vàng.

Tỉ lệ vàng

Tỷ lệ vàng là một hằng số toán học vô tỷ xấp xỉ 1,6180339887. Trong toán học, hai đại lượng nằm trong tỷ lệ vàng nếu tỷ số của tổng các đại lượng với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số của đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Trong nghệ thuật, việc sử dụng tỷ lệ vàng được coi là đẹp nhất trong lịch sử. Hình dạng dựa trên tỷ lệ vàng đã được sử dụng rộng rãi trong nghệ thuật và thiết kế.

Tỷ lệ vàng còn được gọi là tỷ lệ thần thánh, mặt cắt vàng hay mặt cắt vàng.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính tỷ lệ vàng" at https://miniwebtool.com/vi/golden-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.