Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính kết hợp

Tính tổ hợp.

máy tính kết hợp
Tổng số mục (n):
Số mục đã chọn (k):

Embed máy tính kết hợp Widget

Giới thiệu về máy tính kết hợp

Máy tính tổ hợp được sử dụng để tính toán các kết hợp, là số cách chọn k từ n phần tử, trong đó thứ tự (không giống như hoán vị) không quan trọng (Từng bước một).

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính kết hợp" at https://miniwebtool.com/vi/combination-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính hoán vị