×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Trình kiểm tra số nguyên tố

con số:

Giới thiệu về Trình kiểm tra số nguyên tố

Trình kiểm tra số nguyên tố được sử dụng để kiểm tra xem một số nguyên dương có phải là số nguyên tố hay không.

số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên có hai ước số tự nhiên khác nhau là 1 và chính nó. Đây là100 số nguyên tố đầu tiên