Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính hệ số nhị thức

Tính các hệ số nhị thức.

máy tính hệ số nhị thức
Nhập n và k để tính C(n,k):
n:
k:

Embed máy tính hệ số nhị thức Widget

Giới thiệu về máy tính hệ số nhị thức

Máy tính hệ số nhị thức được sử dụng để tính hệ số nhị thức C(n, k) cho hai số tự nhiên n và k cho trước (Từng bước một).

Hệ số nhị thức

Trong toán học, hệ số nhị thức C (n, k) là số cách chọn k kết quả không có thứ tự từ n khả năng, và nó được cho bởi:

Định nghĩa hệ số nhị thức

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hệ số nhị thức" at https://miniwebtool.com/vi/binomial-coefficient-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

Hệ số của Máy tính Biến đổi