Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính diện tích hình elip

Tính diện tích của hình elip.

Máy tính diện tích hình elip

hình trái xoan

Độ dài bán trục chính (a) của hình elip::
Chiều dài của nửa trục nhỏ của hình elip (b)::

Embed Máy tính diện tích hình elip Widget

Giới thiệu về Máy tính diện tích hình elip

Ellipse Area Calculator dùng để tính diện tích hình elip.

hình trái xoan

Trong hình học, hình elip là hình elip đều được vẽ bởi một điểm di chuyển trong một mặt phẳng sao cho tổng khoảng cách của nó đến hai điểm còn lại (tiêu điểm) không đổi hoặc khi một hình nón bị cắt bởi một mặt phẳng nghiêng dẫn đến một Căn cứ giao nhau.

công thức

Sau đây là công thức tính diện tích hình elip:

Diện tích = πab

Trong:
a = độ dài của bán trục chính của hình elip
b = chiều dài của bán trục nhỏ của hình elip
π= 3.141592654

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính diện tích hình elip" at https://miniwebtool.com/vi/area-of-an-ellipse-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.