×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính giai thừa

Nhập số nguyên không âm:
N:

Giới thiệu về máy tính giai thừa

Máy tính giai thừa được sử dụng để tính giai thừa của một số nguyên không âm N (tối đa 1000), là tích của tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng N:N!=1 X 2 X .....X N.