Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính ký hiệu khoa học

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân và chia trong ký hiệu khoa học.

máy tính ký hiệu khoa học
Nhập số trong ký hiệu khoa học
(ví dụ: -3,34e5, 1,1E-7, 6,78, v.v.)

Embed máy tính ký hiệu khoa học Widget

Giới thiệu về máy tính ký hiệu khoa học

Máy tính ký hiệu khoa học được sử dụng để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân và chia trong ký hiệu khoa học.

ký hiệu khoa học

Ký hiệu khoa học (còn được gọi là dạng chuẩn hoặc ký hiệu hàm mũ) là một phương pháp viết số có thể chứa các giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ để có thể viết thuận tiện bằng ký hiệu thập phân chuẩn.

Trong ký hiệu khoa học, tất cả các số được viết như sau:

a×10 b

trong đó số mũ b là một số nguyên và hệ số a là một số thực bất kỳ (được gọi là nghĩa và định trị).

Ký hiệu E

Ký hiệu E là một ký hiệu khoa học trong đó cụm từ "lũy thừa của 10" được thay thế bằng chữ E hoặc e; ví dụ: 1,2 x 105Được viết là 1.2E+5 hoặc 1.2e5,7.4×10-8Được viết là 7.4E-8.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính ký hiệu khoa học" at https://miniwebtool.com/vi/scientific-notation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.