Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính One Rep Max (1RM)

Tính khối lượng tối đa bạn chỉ nâng được một lần với chuyển động chính xác.

Máy tính One Rep Max (1RM)
Cử tạ:
lặp lại lần:

Embed Máy tính One Rep Max (1RM) Widget

Giới thiệu về Máy tính One Rep Max (1RM)

Máy tính One Rep Max được sử dụng để tính 1RM của bạn, trọng lượng tối đa bạn chỉ có thể nâng một lần với chuyển động chính xác.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính One Rep Max (1RM)" at https://miniwebtool.com/vi/one-rep-max-1rm-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính báo chí băng ghế dự bị