×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính One Rep Max (1RM)

Cử tạ:
lặp lại lần:

Giới thiệu về Máy tính One Rep Max (1RM)

Máy tính One Rep Max được sử dụng để tính 1RM của bạn, trọng lượng tối đa bạn chỉ có thể nâng một lần với chuyển động chính xác.

Các công cụ liên quan khác: