Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.

máy tính diện tích hình thang

Tính diện tích hình thang.

máy tính diện tích hình thang

Hình thang

Một:
b:
H:

Embed máy tính diện tích hình thang Widget

Giới thiệu về máy tính diện tích hình thang

Máy Tính Diện Tích Hình Thang được thiết kế để giúp bạn tìm diện tích hình thang.

Hình thang

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Hình thang tương đương với định nghĩa hình thang của Anh.

Công thức diện tích hình thang

Sau đây là công thức tính diện tích hình thang, trong đó a, b là độ dài các cạnh đối song song và h là chiều cao:

Công thức diện tích hình thang

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính diện tích hình thang" at https://miniwebtool.com/vi/area-of-a-trapezoid-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/