×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính độ lệch tuyệt đối trung bình

Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Giới thiệu về Máy tính độ lệch tuyệt đối trung bình

Máy tính độ lệch tuyệt đối trung bình trực tuyến được sử dụng để tính độ lệch tuyệt đối trung bình cho một bộ số nhất định (Từng bước một).

có nghĩa là độ lệch tuyệt đối

Trong thống kê, độ lệch tuyệt đối trung bình là giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của một tập hợp dữ liệu đối với giá trị trung bình của dữ liệu. Độ lệch tuyệt đối trung bình còn được gọi là độ lệch trung bình.

Cách thức

Đối với cỡ mẫuNvà tập dữ liệu {x1 , x 2 , ..., x N}, độ lệch tuyệt đối trung bình được tính như sau:

nghĩa là công thức độ lệch tuyệt đối

ở đâu
MD = độ lệch tuyệt đối trung bình
x i= phần tử dữ liệu
x= trung bình của phân phối