Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

công cụ đếm hàng

Đếm số hàng.

công cụ đếm hàng
Dán văn bản bạn muốn đếm dòng:
bỏ qua các dòng trống

Embed công cụ đếm hàng Widget

Giới thiệu về công cụ đếm hàng

Công cụ Line Count được sử dụng để đếm số dòng trong tài liệu hoặc đoạn văn bản. Công cụ này cho phép bạn đếm tất cả các dòng, bao gồm hoặc loại trừ các dòng trống.

Reference this content, page, or tool as:

"công cụ đếm hàng" at https://miniwebtool.com/vi/line-counter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/