Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.

máy tính modulo

Thực hiện số học modulo trên các số.

máy tính modulo

a mod n = ?

a:
mod
n:

Embed máy tính modulo Widget

Giới thiệu về máy tính modulo

Máy tính modulo được sử dụng để thực hiện các phép tính modulo trên các số.

modulo

Cho hai số,Một(cổ tức) vàn(số chia),mộtmodulon(viết tắt MOD n)TừMộtPhụ thuộc vàonPhần còn lại của phép chia trong . Ví dụ: biểu thức "7 mod 5" sẽ có giá trị là 2 vì chia 7 cho 5 dư 2 và "10 mod 5" sẽ có giá trị là 0 vì chia 10 cho 5 có dư 0.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính modulo" at https://miniwebtool.com/vi/modulo-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính thương và số dư