Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính hàm gamma

Tính toán hàm Gamma.

máy tính hàm gamma
X:

Embed máy tính hàm gamma Widget

Giới thiệu về máy tính hàm gamma

Máy tính hàm Gamma được sử dụng để tính toán hàm Gamma Γ(x) cho một số dương x cho trước.

hàm gamma

Trong toán học, hàm Gamma là một phần mở rộng của hàm giai thừa có các đối số được dịch chuyển xuống 1, trở thành số thực và số phức.

Đối với x> 0, hàm Gamma Γ (x) được định nghĩa là:

định nghĩa hàm gamma

bảng hàm gamma

Dưới đây là bảng các hàm Gamma hiển thị giá trị Γ(x) của x nằm trong khoảng từ 1 đến 2 với gia số 0,01.

X C (x)
1.0 1.0
1.01 0.99433
1.02 0.98884
1.03 0.98355
1.04 0.97844
1.05 0.9735
1.06 0.96874
1.07 0.96415
1.08 0.95973
1.09 0.95546
1.1 0.95135
1.11 0.9474
1.12 0.94359
1.13 0.93993
1.14 0.93642
1.15 0.93304
1.16 0.9298
1.17 0.9267
1.18 0.92373
1.19 0.92089
1.2 0.91817
1.21 0.91558
1.22 0.91311
1.23 0.91075
1.24 0.90852
1.25 0.9064
1.26 0.9044
1.27 0.9025
1.28 0.90072
1.29 0.89904
1.3 0.89747
1.31 0.896
1.32 0.89464
1.33 0.89338
1.34 0.89222
1.35 0.89115
1.36 0.89018
1.37 0.88931
1.38 0.88854
1.39 0.88785
1.4 0.88726
1.41 0.88676
1.42 0.88636
1.43 0.88604
1.44 0.88581
1.45 0.88566
1.46 0.8856
1.47 0.88563
1.48 0.88575
1.49 0.88595
1.5 0.88623
1.51 0.88659
1.52 0.88704
1.53 0.88757
1.54 0.88818
1.55 0.88887
1.56 0.88964
1.57 0.89049
1.58 0.89142
1.59 0.89243
1.6 0.89352
1.61 0.89468
1.62 0.89592
1.63 0.89724
1.64 0.89864
1.65 0.90012
1.66 0.90167
1.67 0.9033
1.68 0.905
1.69 0.90678
1.7 0.90864
1.71 0.91057
1.72 0.91258
1.73 0.91467
1.74 0.91683
1.75 0.91906
1.76 0.92137
1.77 0.92376
1.78 0.92623
1.79 0.92877
1.8 0.93138
1.81 0.93408
1.82 0.93685
1.83 0.93969
1.84 0.94261
1.85 0.94561
1.86 0.94869
1.87 0.95184
1.88 0.95507
1.89 0.95838
1.9 0.96177
1.91 0.96523
1.92 0.96877
1.93 0.9724
1.94 0.9761
1.95 0.97988
1.96 0.98374
1.97 0.98768
1.98 0.99171
1.99 0.99581
2.0 1.0

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hàm gamma" at https://miniwebtool.com/vi/gamma-function-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính chức năng beta