Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính BSA

Tính BSA (Diện tích bề mặt cơ thể).

máy tính BSA
Chiều cao: inch
trọng lượng: lb
công thức để sử dụng:

Embed máy tính BSA Widget

Giới thiệu về máy tính BSA

Máy tính BSA được sử dụng để tính toán BSA (diện tích bề mặt cơ thể) của cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng bằng cách sử dụng một trong năm công thức ước tính khác nhau.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính BSA" at https://miniwebtool.com/vi/bsa-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính BMR máy tính chỉ số BMI