Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính số mũ (Độ chính xác cao)

Tính toán số mũ (nâng lên lũy thừa n).

Máy tính số mũ (Độ chính xác cao)
Nhập giá trị cơ số và số mũ để tính an:
cơ sở (a):
Số mũ(n):
Độ chính xác:

Embed Máy tính số mũ (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về Máy tính số mũ (Độ chính xác cao)

Máy tính lũy thừa được sử dụng để thực hiện phép tính lũy thừa vàavà số mũntính toán mộtn

sức mạnh

Luỹ thừa là một phép toán, được viết dưới dạngn, liên quan đến hai số, được gọi là cơ sốavà số mũ (hoặc lũy thừa)n. khi nàonKhi là một số nguyên dương, lũy thừa tương ứng với phép nhân lặp lại:

a n = a×a ...{n times}... × a× a

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính số mũ (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/exponents-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính số phức