Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi ký hiệu thập phân sang ký hiệu khoa học

Chuyển đổi số thập phân thành ký hiệu khoa học.

Công cụ chuyển đổi ký hiệu thập phân sang ký hiệu khoa học
con số:

Embed Công cụ chuyển đổi ký hiệu thập phân sang ký hiệu khoa học Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi ký hiệu thập phân sang ký hiệu khoa học

Bộ chuyển đổi ký hiệu thập phân sang ký hiệu khoa học được sử dụng để chuyển đổi các số từ ký hiệu thập phân thông thường sang ký hiệu khoa học.

Ký hiệu khoa học

Ký hiệu khoa học (còn được gọi là dạng chuẩn hoặc ký hiệu hàm mũ) là một phương pháp viết số có thể chứa các giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ để có thể viết thuận tiện bằng ký hiệu thập phân chuẩn.

Trong ký hiệu khoa học, tất cả các số được viết như sau:

a×10 b

trong đó số mũ b là một số nguyên và hệ số a là một số thực bất kỳ (được gọi là nghĩa và định trị).

Trong ký hiệu khoa học chuẩn hóa, số mũ b được chọn sao cho giá trị tuyệt đối của a ít nhất vẫn bằng 1 nhưng nhỏ hơn 10 (1 ≤ |a| < 10).

thí dụ

1.Tốc độ ánh sáng theo ký hiệu khoa học (299792458 m/s) là 2,99792458 × 108≈3×10 8bệnh đa xơ cứng.

2.0,00345 được viết bằng ký hiệu khoa học là 3,45 × 10-3

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi ký hiệu thập phân sang ký hiệu khoa học" at https://miniwebtool.com/vi/decimal-to-scientific-notation-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Bộ chuyển đổi hệ số: