×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính báo chí băng ghế dự bị

đẩy tạ: kilôgam hoặc bảng Anh
lần lặp lại:

Giới thiệu về máy tính báo chí băng ghế dự bị

Máy tính báo chí băng ghế dự bị được sử dụng để tính toán tối đa một lần lặp lại tối đa (tối đa một lần lặp lại hoặc 1RM) cho báo chí băng ghế dự bị.