Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính logarit tự nhiên

Tính logarit tự nhiên của một số.

máy tính logarit tự nhiên
ln
kết quả:

Embed máy tính logarit tự nhiên Widget

Giới thiệu về máy tính logarit tự nhiên

Máy tính logarit tự nhiên được sử dụng để tính logarit tự nhiên của một số x, thường được viết là ln(x) hoặc loge (x)。

logarit tự nhiên

Lôgarit tự nhiên là cơ sốeLôgarit của (số Euler, xấp xỉ bằng 2,718281828). Nó thường được viết là ln (x), loge(x) hoặc đôi khi, chỉ cần viết log(x) nếu cơ số của e được ngụ ý. Nó thường được sử dụng trong phân tích toán học, vật lý, hóa học, thống kê, kinh tế và một số lĩnh vực kỹ thuật.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính logarit tự nhiên" at https://miniwebtool.com/vi/natural-log-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.