Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Máy tính Log Base 10

Tính logarit cơ số 10 của một số.

Máy tính Log Base 10
log10
kết quả:

Embed Máy tính Log Base 10 Widget

Giới thiệu về Máy tính Log Base 10

Máy tính Log Base 10 được sử dụng để tính Log Base 10 của một số x, thường được viết dưới dạng lg (x) hoặc log10 (x)。

Log Base 10

Nhật ký cơ số 10, còn được gọi là nhật ký chung hoặc nhật ký thập phân, là logarit của log 10. Nhật ký chung của x là lũy thừa mà số 10 phải được tăng lên để có được giá trị x. Ví dụ: logarit chung của 10 là 1, logarit chung của 100 là 2 và logarit chung của 1000 là 3. Nó thường được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, bảng logarit và máy tính cầm tay.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính Log Base 10" at https://miniwebtool.com/vi/log-base-10-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.