Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính phạm vi liên dải

Tính toán độ lệch tứ phân vị cho một bộ số.

Máy tính phạm vi liên dải
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Embed Máy tính phạm vi liên dải Widget

Giới thiệu về Máy tính phạm vi liên dải

Máy tính khoảng tứ phân vị được sử dụng để tính độ lệch tứ phân vị của một tập hợp số (Từng bước một).

Phạm vi liên phần tư

Trong thống kê mô tả, độ lệch phần tư (QĐ) là một nửa chênh lệch giữa phần tư thứ ba (trên) và phần tư thứ nhất (dưới).

phần tư thứ nhất và phần tư thứ ba

Phần tư thứ nhất, còn được gọi là phần tư dưới, bằng với phần trăm thứ 25 của dữ liệu. Phần tư thứ ba, còn được gọi là phần tư trên, bằng với phần trăm thứ 75 của dữ liệu.

Có một số cách khác nhau để tính toán tứ phân vị. Máy tính sử dụng phương pháp được mô tả bởi Moore và McCabe để tìm các giá trị phần tư. TI-83 cũng sử dụng phương pháp tương tự để tính toán các giá trị phần tư. Sử dụng phương pháp này, phần tư đầu tiên là trung vị của các số bên dưới trung vị và phần tư thứ ba là trung vị của các số ở trên trung vị.

công thức

Sau đây là công thức tính độ lệch giữa các phần tư:

QD =(Q3-Q1)/ 2

Trong:
QD = độ lệch phần tư
Q3 = phần tư thứ ba
Q1 = phần tư đầu tiên

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính phạm vi liên dải" at https://miniwebtool.com/vi/quartile-deviation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

máy tính quad