×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính độ lệch chuẩn mẫu

Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Giới thiệu về máy tính độ lệch chuẩn mẫu

Máy tính độ lệch chuẩn mẫu được sử dụng để tính độ lệch chuẩn mẫu của một bộ số.

Độ lệch chuẩn mẫu

Độ lệch chuẩn mẫu là ước tính dựa trên độ lệch chuẩn tổng thể của mẫu. Nó cung cấp một chỉ báo quan trọng về sự thay đổi hoặc lan rộng của một tập hợp dữ liệu quan trọng.

công thức

Sau đây là công thức độ lệch chuẩn mẫu:

Công thức độ lệch chuẩn mẫu

Trong:
s = độ lệch chuẩn mẫu
x 1 ,...,x N= tập dữ liệu mẫu
x̄ = giá trị trung bình của tập dữ liệu mẫu
N = kích thước của tập dữ liệu mẫu