Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính trung bình số học

Tính trung bình cộng của một tập hợp số.

Máy tính trung bình số học
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Embed Máy tính trung bình số học Widget

Giới thiệu về Máy tính trung bình số học

Máy tính trung bình cộng được sử dụng để tính trung bình cộng của một tập hợp số.

định nghĩa trung bình cộng

Giả sử chúng ta có không gian mẫu a1 ,a 2 ,...,a n. Giá trị trung bình số học A sau đó được xác định bởi phương trình sau.

A =(a 1 + a 2 + ... + a n )/ n

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính trung bình số học" at https://miniwebtool.com/vi/arithmetic-mean-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.