Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Hệ số của Máy tính Biến đổi

Tính hệ số biến thiên cho một tập hợp số.

Hệ số của Máy tính Biến đổi
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:
Độ chính xác:

Embed Hệ số của Máy tính Biến đổi Widget

Giới thiệu về Hệ số của Máy tính Biến đổi

Máy tính hệ số biến thiên được sử dụng để tính hệ số biến thiên cho một tập hợp số.

hệ số biến thiên

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, hệ số biến thiên (CV) là một thước đo chuẩn hóa về độ phân tán của phân phối xác suất. Nó còn được gọi là rủi ro đơn vị hoặc hệ số biến thiên.

Hệ số biến thiên được định nghĩa là tỷ lệ của độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình:

Hệ số của công thức biến đổi

Công thức độ lệch chuẩn dân số

Trong:
c v= hệ số biến thiên
σ = độ lệch chuẩn dân số
x 1 ,...,x N= tập dữ liệu dân số
μ = trung bình của tập dữ liệu dân số
N = kích thước của tập dữ liệu dân số

Reference this content, page, or tool as:

"Hệ số của Máy tính Biến đổi" at https://miniwebtool.com/vi/coefficient-of-variation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

máy tính hệ số nhị thức