Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính trung bình (Độ chính xác cao)

Tính trung bình cộng của bất kỳ bộ số nào.

máy tính trung bình (Độ chính xác cao)
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:
Độ chính xác:

Embed máy tính trung bình (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về máy tính trung bình (Độ chính xác cao)

Máy tính trung bình được sử dụng để tính giá trị trung bình của bất kỳ bộ số nào.

tính trung bình

Giả sử chúng ta có không gian mẫu a1 ,a 2 ,...,a n. Giá trị trung bình sau đó được xác định theo phương trình sau:

Trung bình = (a1 + a 2 + ... + a n )/ n

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính trung bình (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/average-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

tính tổng (Độ chính xác cao)