×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính trung bình

Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Giới thiệu về máy tính trung bình

Máy tính trung bình được sử dụng để tính giá trị trung bình của bất kỳ bộ số nào.

tính trung bình

Giả sử chúng ta có không gian mẫu a1 ,a 2 ,...,a n. Giá trị trung bình sau đó được xác định theo phương trình sau:

Trung bình = (a1 + a 2 + ... + a n )/ n